Sportslig plan NIL HÅNDBALL

vedtatt juni 2012
NESBYEN IDRETTSLAG
Sportslig plan Håndball 

Introduksjon
Med den sportslige planen ønsker man i Nesbyen IL håndball å få belyst alle forhold som påvirker utviklingsmiljøet for enkeltspillere og lag. Hovedvekten ligger på den sportslige siden. Det betyr imidlertid ikke at en ser bort fra det sosiale miljøet i og rundt de enkelte lag har stor betydning, både for trivsel og utviklingstempo for enkelte spillere og for lagene.
 
Sportslig sett skal planen være et verktøy for å:

 • Skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling.
 • Gjøre tilbud mer likt fra år til år uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet ( trener, oppmann og foresatte) rundt det enkelte laget.
 • Gjøre det attraktivt å være trener i Nesbyen IL – Håndballgruppe fordi vi kan tilby et godt støtteapparat og mulighet for faglig utvikling gjennom trenerkurs og samlinger, samt samarbeid med andre trenere.

 
Formål
Formålet med å utarbeide en planen for aktiviteten i Håndballgruppen, er å sikre spillerne et trygt og utfordrende treningsmiljø. Med utfordrende mener vi et miljø som gir utviklingsmuligheter for alle spillere ut fra de forutsetninger den enkelte har.
Planen skal også gi nye trenere/oppmenn innsikt i klubbens retningslinjer for arbeid med yngre lag. I tillegg skal planen sikre spillerne en kontinuitet i treningsarbeidet ved et eventuelt trenerskifte.
Gjennom planen ønsker Håndballgruppen i Nesbyen IL å legge grunnlag for en felles oppfatning av hvilke spillestil som skal kjennetegne Nesbyen IL.
Planen skal være et verktøy for hovedstyre, AU, trenere, oppmenn og støtteapparat rundt hvert enkelt lag. I tillegg skal planen gi alle forelder/foresatte informasjon om hvilket aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling klubben ønsker at spillere skal være på i de ulike aldersgruppene.
 
 
 
Målsetting

 • Håndballgruppen skal være Hallingdals ledende innen aldersbestemte lag samt størst innen seniorhåndball.
 • Håndballgruppen skal gi et sportslig og sosialt tilbud tilpasset de enkelte årsklasser og være et positivt aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet på Nesbyen.
 • Gjennom trening, kamper og samvær på og utenfor banen skal Håndballgruppen markere seg positivt i lokalmiljøet.
 • Håndballgruppen skal ta vare på egne talenter, drive talentutvikling og legge forholdene til rette for å utvikle fremtidige seniorspillere til divisjonsspill på seniornivå.

 
 
Håndballgruppen har ansvar for å gi et sportslig og sosialt treningstilbud tilpasset de enkelte årsklasser. Dette skal oppnås gjennom å utarbeide rammer for treningstilbud, ha kompetente trenere og oppmenn og etablere et nært samarbeid med spillernes foreldre/foresatte.
 
Håndballgruppen omfatter årsklassene 6 til 18 år, samt seniorhåndball. Instruksjon skal preges av høy faglig standard og være lystbetont. Spillerne skal utvikle sine ferdigheter og motta utfordringer ut i fra sine egne forutsetninger. Lagspillet skal utvikles og lagsammensetningen vil i de yngre aldersklassene fokuserer på at alle på laget skal få like sportslige utfordringer.
 
Seniorlag(ene) i klubben skal ha som målsetting å holde lag(ene) kontinuerlig i divisjonspill, og være gode forbilder for spillere i yngre årsklasser.
 
 
Forutsetninger
Generelle forutsetninger for alle lag:
 
Støtteapparat
Støtteapparatet for det enkelte lag/årsklasse skal bestå av:

 • Trener (evnt. Trenerassistent)
 • Oppmann
 • Foreldrekontakt

 
Informasjon
Informasjon om lagets aktiviteter bør gis skriftlig. Muntlig informasjon til spillerne kan gis på spillermøter. Det er et lederansvar å påse at informasjonene kommer fram til alle spillere, også de som ikke er tilstede på trening eller spillermøtene.
Spillermøtene skal annonseres i god tid på forhånd.
Informasjon til foreldre/foresatte bør gis skriftlig.
 
 
 
 
 
Definisjon av treningsformer
Generelt vil all trening innefor Håndballgruppen bli knyttet til treningsformene:
Ressurstrening                 Skal utvikle de fysiske faktorene som har betydning for prestasjonsevnen i spillet
Teknikktrening                 Skal utvikle og innarbeide hensiktsmessige bevegelsesløsninger i spillets grunnleggende bevegelsesoppgaver
Spilltrening                         Skal utvikle evnen til å velge å gjennomføre hensiktsmessige aksjoner i spillsituasjoner
Kamptrening                     Skal oppøve evnen til å vinne over en motpart, hvor motparten selv bestemmer hva den vil satse på. I den typiske kampsituasjonen har vi ikke sikker informasjon om eventuelle spilleopplegg og planer for hvordan motstanderen vil spille
I spilltreningen skal teknikkene brukes med mening. Det vil si at i spillsituasjonen avgjør spilleren hva som er riktig handling der og da og teknikker velges og iverksettes ut i fra det.
Valgte treningsøvelser kan inneholde elementer av flere treningsformer. Videre skal innhold i treningsformene være tilpasset de enkelte alderstrinn.
 
 
Målsetninger:

 • Teknisk og offensiv håndball
 • Individuelle utfordringer ut fra ferdighets og ambisjonsnivå
 • Basisferdigheter skal vektlegges – som kast, skudd, finte, balanse ++
 • Høyt aktivitetsnivå med ball

Taktikk:

 • Offensivt 6-0 som hovedformasjon i forsvar
 • 5:1/3:2:1 er den sekundære forsvarsformasjon
 • Organisert kontringsspill
 • Åpent angrepsspill

Teknikk:

 • Individuell teknisk tilpasning
 • Høyt aktivitetsnivå med ball
 • Utvikle basisferdigheter som dribling, finter, skudd/pasninger prioriteres
 • Utvikle individuelle ferdigheter innenfor forsvarspill som blokk, takling, posisjonering og samarbeid.

 
 
Fysisk trening:

 • Hurtighet
 • Styrke
 • Utholdenhet
 • Bevegelighet
 • Spenst
 • Koordinasjon
 • Kosthold

Sosialt:

 • Inkluderende og trygt miljø
 • Sosiale aktiviteter
 • Treningsleir og felles cuper
 •  Alle spillerne i Nesbyen Idrettslag skal føle seg trygge og velkommen på trening.
 • Alle lag i aldersbestemte klasser skal ha et støtteapparat med foreldre som kan organisere sosiale aktiviteter, som igjen fører til trivsel i lagene.

 
Taktikk – Forsvar:

 • Fra de yngste årsklassene skal vi ha en offensiv tankegang og spille utgruppert forsvar.
 • Fra fylte 12 år skal spillerne tilnærme seg ferdigheter i 6:0,3:2:1 og 5:1 forsvar
 • I returfasen skal spillerne læres til å dekke/fange nærmeste motspiller.

Taktikk-Angrep:

 • Fra de yngste årsklassene skal spillerne tilegnes individuelle ferdigheter
 • Fra fylte 12 år bør spillerne/laget kunne beherske krysspill, overgangsspill og rullespill.
 • Fra fylte 12 år bør spillerne kunne beherske kontringer, pasninger fra målvakt til kantspiller og kollektive kontringer.
 • Fra fylte 14 år bør spillerne/laget utvikle et kontringspill med organisert ankomstspill

Fysisk trening:

 • Det vektlegges basisferdigheter som styrke, utholdenhet, spenst, koordinasjon og bevegelighet under gjennomføring av fysisk trening. Dette gjennomføres for at utøverne minsker og forebygger faren for skader i ungdomsårene.
 • Ergonomi – kroppsbygningen med rett hofte og naturlig beinstilling i forhold til valg av riktige sko bør være sentralt i begynnelsen av hver sesong.
 • Alle lag i Nesbyen Idrettslag skal aktivt jobbe med å gi utøverne sunne holdninger til kosthold. Spesielt har man et ansvar på reiser/cuper, hvor utøverne naturlig spiser mat i regi av idrettsklubben.

SPORTSLIGE KRAV
 
ALDERSGRUPPE: 8-9 år. Følgende hovedområder gjennomgås:
KAST                     Veiledning i riktig utvikling av ”eget” kast
TEKNIKKER         Ballbehandling, 3 skritts-reglen, mottak, kast med høy arm, fallteknikk, finter v/h
SKUDD                 Grunnskudd, hoppskudd, kantskudd
DRIBLING            Skritt og dribling, innspill, gå imellom
FORSVAR            Utgangsposisjoner, sideveis bevegelse, støting, blokkering av skudd, fotarbeid
SPILLET                 Hva er lagspill?, samspill med andre, Alle skal kjenne på ballen.
REGLER                                Bane, skritt frikast, innkast og avkast
Trenere på dette nivået bør ha Trener 1 kompetanse eller få tilbud om dette.
 
 
ALDERSGRUPPE: 10-11 ÅR: Følgende hovedområder gjennomgås:
I denne års gruppen skal det trenes allsidig og en skal legge vekt på at spillere får trent på grunnleggende ballbehandling. Målene for treningsarbeidet skal fokusere på teknikkdel, spillerdel og ressursdel.
Pådrag/viderespill
Motta ball i fart
Grunnskudd-hoppskudd, kantskudd og fallteknikk
Finter(tobeins finte med gjennombrudd, dribleserier)
Fotarbeid i forsvar, støting, telling, 6:0/5:1 forsvarstaktikker
Trenere på dette nivået bør ha Trener 1 kompetanse eller få tilbud om dette.
 
ALDERSGRUPPE: 12-13 ÅR: Følgende hovedområder gjennomgås:
De samme momentene som på 10/11 år gjelder også for dette alderstrinnet, men på høyere nivå. Det vil si raskere pasninger, hardere skudd og bedre plasserte skudd. Kast med høy arm. Beherske forskjellige pasningsformer. Beherske normal utførelse av grunnskudd og hoppskudd. Bevisstgjort bruken av strekspiller. Skuddfinte, tobeins finte, piruett, innspill og skuddblokkering.
 
PASNINGER/SKUDD                      Beherske de forskjellige pasningsformer
FINTER                                                høyre/venstre finter, piruetter, hoppfinte og overarmsfinte
STREKSPILL/OVERGANGSPILL   Bli kjent med sentrale oppgaver for spill på strek, trekk, sperringer                                                      samt mottak og vending i bevegelse    
MÅLVAKT                                           Skudd fra spilleplasser med vekt på sidelengs bevegelse. Innføring av målvaktshjørne, korte/lange hjørne. Mye bevegelighetstrening/smidighet for hofter og skuldre. Trekke inn målvakt i start av angrep. Raske utkast. Taktisk
 
 
 
Aldersgruppe: 14-15 år: Følgende hovedområder gjennomgås:
På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng.
Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes vurderingsevne slik at de kan velge forskjellige videreutviklinger i gitte spill – og kampsituasjoner. Spillere skal få trening på minst to spilleplasser for å utvikle et bredt erfaringsgrunnlag.
 
PASNINGER       Stor presisjon i stor fart, med økende vanskelighetsgrad
 
FINTER                 Balanse, tyngdeoverføring, troverdighet satt inn i spillsekvens
 
SKUDD                 Spillerne skal beherske minst to skuddformer i kampsituasjon
 
MÅLVAKT           Alle typer teknikker, sentralt samarbeid med forsvar, langskudd, teknikker kantskudd.
 
SPILLDEL              Prøve ut nye teknikker for å kunne utvide sitt repertoar. Bryte grenser.
 
HURTIGHET       Hurtige angrep skal vektlegges med enkle løpsmønstre og pasningsbaner. Fokus på hurtige avkast.
 
STYRKE                Allsidig styrketrening av hele kroppen/benmusklaturen for å unngå skader.
 
RESSURSDEL      Med utgangspunkt i økende skadefrekvens hos yngre spillere er det behov for større vektlegging av styrketrening i denne årsklassen. På grunn av at spillere er i en vekstperiode, skal styrketreningen gjennomføres med lav ytre belastning. Det skal gjennomføres grundig innlæring av sentrale teknikker(knebøy, frivending etc), før belastning økes.
 
 
Kamptreningen intensiveres. Generelt mål må være å få flest mulig til å fortsette med håndball.
 
 
 
 
Aldersgruppe: 16-18 år: Følgende hovedområder gjennomgås:
 
Fortsatt stor vekt på ballteknisk trening, men ved økende innslag av spillsituasjoner for å utvikle spillforståelse(treffe riktig valg i gitte situasjoner)
 

 • Automatisering av teknikk
 • Grunnleggende fysisk ressurstrening gis økt vekt
 • Få frem evne til å være best når det gjelder
 • Generell og spesiell utholdenhet
 • Treffe riktige valg i viktige situasjoner
 • Mental trening

 
 
 
Utvikling/kompetansekrav for trener
 
Nesbyen IL skal være en attraktiv klubb å være trener i, uansett hvilke årsklasser man er trener for. Dette ønsker vi å oppnå gjennom å tilby våre trenere mulighetene til videreutvikling gjennom opplæring og kurs, både internt i klubben og gjennom Norges Håndballforbunds trenerutdanning og generelle kurstilbud.
 
Nesbyen IL ønsker å sikre at klubbens trenere har et riktig kompetansenivå og tilrettelegger for erfaringsutveksling mellom de ulike trenere og trenergrupper.
 
Nesbyen IL håndballtrenere skal gjennom kunnskap, erfaring, samarbeid på tvers og opplæring være med på å introdusere håndballen til klubbens yngste spillere og kunne gi et tilbud som sørger for å videreutvikle spillerne i de eldre årsklassene.
 
 
 
Fair Play
 
Alle som er involvert i Nesbyen IL( trenere, oppmenn, spillere og foreldre/foresatte) skal være med på å bidra til et trygt og positivt miljø både på og utenfor banen. Vi skal kunne være stolte av å tilhøre Nesbyen IL.
 
 
Fair Play i Nesbyen IL handler om å vise:
 

 • Respekt for dommere – vi skal styrke respekten for dommere og dommergjerningen og øke forståelsen for at dommere har en viktig og krevende rolle i håndball, på alle nivåer.
 • Respekt på banen – vi skal arbeide for at spillere, lagledere, trenere, arrangørstab og kampfunksjonærer viser gjensidig respekt for hverandre og for spillet. Respekt og fair play skal være en naturlig del av deres håndballhverdag.
 • Respekt i hallen – vi skal arbeide for at publikum og foresatte skal vise respekt for arenaen, arrangøren, håndballspillet og spillets aktører.

 
 
 
 
Dette innebærer også at du som spiller skal:
 

 • Respektere treneren, dommeren og spillets regler
 • Vise respekt for alle dine motspillere
 • Ikke være med på mobbing
 • Møte presis til alle avtaler og rydde etter deg i hallen og garderroben
 • Skal tape og vinne med samme sinn

 
Som foreldre/foresatte skal du respektere NHF`s Foreldrevettregler:
 

 • Møt opp på treninger og kamp – barna ønsker det.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
 • Gi oppmuntring i både medgang og motgang – ikke gi kritikk.
 • Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap.
 • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser.
 • Respekter lagleders bruk av spillere.
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp.
 • Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du.

 
 
Doping og alkohol
 
Nesbyen IL har nulltoleranse for doping og alkoholbruk. AU skal tilrettelegge for at alle årsklasser mottar informasjon og tilbud om opplæring i antidopingarbeid i tråd med anbefalinger fra Norges Håndballforbund.