Sportslig plan NIL Friidrett

1. Innledning


Denne planen er basert på erfaringer fra egen gruppe og prinsipper for/holdninger til barneidrett. Planen omhandler de linjer som skal være gjeldende for Nesbyen IL friidrett.
Målgruppen for planen er primært trenere, utøvere og tillitsvalgte. Foreldrenes engasjement i barnas idrettslige aktiviteter er viktig, og denne planen gir alle foreldre innsikt i hva som vektlegges på de forskjellige alderstrinnene, samt hvilke treningsprinsipper som legges til grunn.
Det er et behov for å vise til formelle føringer for hvorledes treningsaktiviteter i Nesbyen IL friidrett skal gjennomføres. Denne sportslige planen er et erfaringsdokument som utvikles over tid og skal kunne gi alle interessenter en god forståelse for drift av friidrettsgruppen i Nesbyen idrettslag.
Planen skal gi klare retningslinjer når det gjelder rammene for trening til de forskjellige aldersgruppene fra 1. klasse til junior, og gjennom dette legge grunnlaget for en trinnvis utvikling av Nesbyens friidrettsutøvere. Seniorgruppe ivaretar egen trening.
Som involvert i Nesbyen friidrett som trener og/eller aktiv utøver skal du gjøre deg kjent med planen, samt etterleve de retningslinjer og føringer som planen gir. Alle foreldre oppfordres til å sette seg inn i gruppas retningslinjer.

2. Mål
Det er ca. 45 utøvere i Nesbyen IL friidrett i alderen 6 år og eldre. Hoveddelen av barna er med på treninger gjennom hele året. Antall deltakere på konkurranse har økt litt de senere årene. Hovedfokuset til gruppa er at alle som deltar i friidrett via Nesbyen IL, uansett alder, skal ha det gøy med idrett på trening og konkurranser. Det legges vekt på å få bygd opp basisferdigheter innen løp, hopp og kast. Gjennom dette skal alle oppleve mestring, fremgang og utvikling både på banen og sosialt. Dette vil gi motivasjon for videre satsning på friidrett og valg av friidrett som hoved idrett.
Nesbyen IL friidrett har definert følgende målsettinger:
LANGTIDSPLAN 2013 – 2015
Hovedmål

 1. Fremme den generelle interessen for friidrett - spesielt blant barn og ungdom.
 2. a.     På de yngre trinnene arbeides det for en bred rekruttering til friidrett gjennom utvikling av et godt og trygt treningsmiljø og et positivt sosialt miljø i de enkelte treningsgruppene.

  b.    På de eldre trinnene, (7. klasse og oppover), arbeides det for å legge forholdene best mulig til rette for gode sportslige resultater for utøvere som ønsker å satse på friidrett som sin hoved idrett, samtidig som alle utøvere i eldre klasser skal gis et treningstilbud gjennom klubben uavhengig av sportslige resultater.
  Sportslige hovedmål
  Det er Nesbyen IL friidrett sin ambisjon å ha et miljø som alle skal trives i, oppleve mestring og kunne utvikle seg personlig. For utøverens videre utvikling, vil initiativ i regi av krets være viktige å dra nytte av. Ut i fra dette har vi følgende mål:

 3. Øke antallet aktive utøvere som deltar både i trening og konkurranser i friidrett.
 4. Legge til rette for at utøvere kan konkurrere på nasjonalt nivå og delta i nasjonale mesterskap som UM, jr.-NM og hoved-NM.  


3. Treningsgrupper og innhold treninger

Nesbyen IL friidrett har et tilbud til barn fra og med 1. klasse. Klubbens sportslige virksomhet er delt inn i Treningsgrupper som følger med vekt på disse øvelsene:  

AlderTrenereØvelserSesongTrening
1. – 3. kl.Foreldretrenere Fordel med aktivitetsleder kursLøp, hopp og kastHele åretInformasjon om treningstider finner du på NIL sin hjemmeside under friidrett
4. – 6. klForeldretrenere Fordel med aktivitetsleder kursLøp, hopp og kastHele åretSe over
7. kl  Foreldretrenere Krav til aktivitets og ungdomsleder kurs eller tilsvarende kompetanseLøp, hopp og kastHele åretSe over
UngdomsskoleTrenerValgte øvelser
Hoved kompetanse trener: løp og lengde
Hele åretSe over
16 år -juniorTrenerValgte øvelser
Hoved kompetanse trener: løp og lengde
Hele åretSe over
SeniorTrener/egen treningValgte øvelser
Hovedkompetanse trener: løp og lengd
Hele åretEgne treninger


4. Treningsfilosofi og prinsipper

Nesbyen IL friidrett forholder seg til friidrettsforbundets definerte retningslinjer for barneidrett, samt andre grunnregler og prinsipper vedrørende trening av yngre:

 • Mye trening/mye aktivitet
 • Det må trenes på “basisferdigheter” (Balanse, koordinasjon, bevegelighet, hurtighet, styrke, spenst, utholdenhet, forskjellige teknikker)
 • Mye lek og læring gjennom morsomme aktiviteter
 • Variert og allsidig trening
 • Lære seg å gå” trappetrinnene”
  1. Å skape et høyt ferdighetsnivå i en idrett som friidrett tar mange år.
  2. De beste utøverne er godt voksne (20-30 år) og har trent i mange år.
  3. Utøverne (og deres foreldre) må lære seg tålmodighet, og det å ta” ett steg om gangen”. Følge barnets/utøverens naturlige utvikling. Klubben er spesielt opptatt av følgende:
 • Å gi et friidrettstilbud til alle utøvere i Nesbyen IL friidrett.
 • Ikke for tidlig spesialisering, se kapittel 3.
 • Trening/aktivitet skal gi allsidig og grunnleggende aktivitet og ferdighetslæring.
 • Det er bra om utøverne starter tidlig, slik at de lærer basisferdigheter. Spesialisering bør utsettes til ca. 15 års-alderen. Det betyr imidlertid ikke at man ikke kan drive andre idretter/aktiviteter i tillegg til friidrett. Det kan være idretter som med fordel kan kombineres. Dette vil være et valg utøver og foresatte har hovedansvaret for. Det kan foretas vurderinger i samråd med trener på aktuelt nivå/på ungdomstrinnet.
 • Allsidighet, at det drives med flere idretter, sees på som positivt og en fordel.


5. Trinn 1. til 6. klasse
På de yngste trinnene baserer klubben seg på engasjerte foreldre med barn i gjeldene årsklasser som synes det er moro å være trenere, samt har gode ferdigheter på basisøvelser knyttet til løp, hopp og kast. Det oppfordres til at de minste barna har med foreldre som kan hjelpe til. Foreldretrenere på disse trinnene organiserer treningene i en sesongplan etter de retningslinjer som fremgår av planen for alderstrinnet. Det settes ingen krav til spesifikk kompetanse blant foreldretrenerne første året, men det er ønskelig med erfaring fra friidrett eller eventuelt erfaring i å trene barn. Nesbyen friidrett tilbyr og oppfordrer denne gruppen foreldretrenere til å gjennomføre forbundets aktivitetsleder- og ungdomskurs.
Trenere på dette nivået i sesongen 2014 gjennomfører aktivitetsleder kurs eller har bakgrunn i arbeid med barn og fysisk aktivitet.
Trening ute starter opp etter påske og varer frem til høstferien. Trening inne starter etter høstferien og varer frem mot påske. Normalt avvikles en pause midt desember til midt januar. Klubben oppfordrer til allsidig trening gjennom flere idretter på dette alderstrinnet og anbefaler å drive med flere idretter gjennom året.
5.1 Generelt

Det viktigste målet for treningsaktiviteter i disse årsklassene er et godt miljø og videre motivasjon som skapes gjennom trygghet/allsidig og lek/mestring. Det er viktig med kontinuitet og at barna deltar på trening som tilbys for å få en god utvikling. Har man som foreldre selv ikke erfaring med friidrett så kontakt trenerne eller sportslig ansvarlig for gjeldene aldergruppe for veiledning og råd. Det anbefales ikke for utøvere å trene eller konkurrere i eldre klasser enn sin egen aldersklasse. Det er imidlertid anledning til å trene i en yngre årsklasse dersom det er spesielle fysiske eller sosiale forhold som tilsier dette.

Det settes ingen krav til at barna skal delta på stevner, men oppfordres til at foreldre/foresatte legger til rette for at barnet får delta på konkurranser, da det er både sosialt og morsomt. Barnet får også anledning til å utviklende seg gjennom konkurranser. Det oppfordres til at alle utøvere til å starte tidlig med stevner, og da terrengløp eller stafett for de yngste. Bane stevner i friidrett er i hovedsak aktuelt fra fylte 10 år. 

5.2 Trening 

Se kap. 3 

6.trinn / 7. klasse  

På trinnet ledes treningen av foreldretrenere. Alle trenere oppfordrer til å gjennomføre aktivitetsleder- og ungdomslederkurs, samt andre kompetansehevende kurs i regi av NFF. Det søkes friidrettsgruppa om å delta på kurs og Nesbyen IL friidrett dekker kostnadene forbundet med godkjente kurs. Trenere på dette nivået i sesongen 2014 gjennomfører aktivitetsleder kurs eller har bakgrunn i arbeid med barn og fysisk aktivitet. Treningen ute starter opp etter påske og varer frem til høstferien. Trening inne starter etter høstferien og varer frem mot påske, da med en pause midt desember til midt januar. Klubben oppfordrer til allsidig trening gjennom flere idretter på dette alderstrinnet og anbefaler å drive med flere idretter gjennom året. Etter hvert som løperne blir eldre stilles det flere og flere krav både i forhold til treningsarbeidet som skjer på fellestreningene og egentrening sommer/vinter. Dette skjer i samarbeid med trener på aktuelt trinn. 

6.1 Trening 

se kap 3 


7. Ungdomsskolen til junior

Nesbyen IL friidrett tilbyr trening for denne aldersgruppen med kvalifisert trener. Det er i hovedsak tilbud om trening i øvelsene løp og lengde.

Friidrettsgruppa har som mål å gi utøverne tilbud som kan bringe dem opp på et nasjonalt nivå med deltakelse i de norske mesterskapene.

Treningen ute starter opp etter påske og varer frem til høstferien. Trening inne starter etter høstferien og varer frem mot påske. Treningsfrie perioder avtales nærmere med trener. 

7.1 Trening  

Se kap 3 

8. Aldersgruppen Senior

Nesbyen IL friidrett tilbyr trening for denne aldersgruppen med kvalifisert trener. Det er i hovedsak tilbud om trening i øvelsene løp.

Friidrettsgruppa har som mål å gi utøverne tilbud som kan bringe dem opp på et nasjonalt nivå med deltakelse i de norske mesterskapene.

Treningen ute starter opp etter påske og varer frem til høstferien. Trening inne starter etter høstferien og varer frem mot påske. Treningsfrie perioder avtales nærmere med trener. 

8.1 Trening 

se kap 3 

9. Foreldrevettregler Nesbyen IL friidrett er avhengig av engasjerte og motiverte foreldre som støtter opp i det arbeidet som kreves for å drive klubben, samtidig som det må være en balanse i forhold til oppfølging av egne barn og fokus på idrettsglede og lek. Dette vil variere med barnets alder. Her følger noen viktige retningslinjer:

 • Respekter Nesbyen IL friidrett sitt arbeid. Det er frivillig å være medlem i Nesbyen IL friidrett, men som medlem følger vi definerte rammer, retningslinjer og treningsfilosofier.
 • Vær positiv til å bidra når du blir spurt.
 • Tenk langsiktig når det gjelder barns utvikling.
 • La ditt barn få drive med forskjellige idrettslige aktiviteter.
 • Stimuler og oppmuntr ditt barn til å delta – ikke press det – idrett skal være gøy.
 • Husk at det er barnet som driver idrett – ikke den voksne.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – søk hjelp i klubben om nødvendig eller ønskelig.
 • Møt ofte opp på trening, men la barnet få ro til trening.
 • Legg til rett for at barnet ditt kan få delta på stevner – barna ønsker dette og det gjør friidrett spennende.
 • Delta gjerne på trening, men respekter treneren.
 • Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap.
 • Husk at det viktigste av alt er at ditt barn trives, har det gøy og får den riktige friidrettsgleden.
 • Gi konstruktiv feedback til Nesbyen IL friidrett der du ser forbedrings potensiale.
 • Det er viktig å la treneren være ansvarlig for det idrettsfaglige, arbeidsmåter prioriteringer o.s.v.
 • Ønsker du at ditt barn skal bli en god friidretts utøver på sikt – tenk langsiktig.
 • Drøftelser mellom voksne skal ikke foretas i barnas påhør.

10. Styre
Styret består av 7 personer og hvert styremedlem velges for 2 år av gangen. Styremedlemmene velges av årsmøtet. Styret fordeler arbeidsoppgavene mellom seg slik at alle har dedikerte oppgaver og alle har relativt lik arbeids belasting.
Styrets oppgaver er:

 • Web ansvarlig/ oppdatering av Friidretts gruppas side på Nesbyenil.no
 • Ansvarlig for ECO Norges Raskeste 5 km
 • Ansvarlig friidrettens dag
 • Ansvarlig treningsstevner
 • Møte som representant for friidrettsgruppa i hovedstyret NIL

For sesongen 2014-2015 er følgende personer med i styret:
Stryet vil være presentert på Nesbyen IL hjemmeside på Friidretten sine sider.
For sesongen 2012-2013 har styret fordelt oppgaven på følgende måte:
Stryets fordeling av oppgaver vil være presentert på Nesbyen IL hjemmeside på Friidretten sine sider.

11. Årsmøte/Foreldremøte

Nesbyen IL friidretts gruppe har årsmøte/foreldremøte hvert år i februar måned.

Agenda på årsmøtet er årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag, valg, eventuelt og avsluttes med foreldremøte med aktuelle saker.